0
محتوای لانه شیطونک داستان تلویزیون”خانه شیطونک ها”
۱۸۱۰۱۷۲

داستان تلویزیون”خانه شیطونک ها”

یک قرن قبل وسیله ای به نام تلویزیون وجود نداشت،در عوض دستگاهی بود به نام "شهر فرنگ"دستگاهی به شکل یک جعبه چهار گوش که با رنگ های مختلف ولامپ های کوچک رنگانگ تزئین شده بود وتماشای آن یکی از سرگرمی ...