زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای زیبایی شناسی
1625

زیبایی شناسی در تدوین

زیبایی شناسی در تدوین زیبایی‌شناسی را می‌توان با اغماض، بررسی فلسفی زیبایی و ذوق تعریف نمود، ولی تعریف دقیق موضوع آن بسیار دشوار خواهد بود. واژۀ زیبایی‌شناسی (Aesthetics) را نخستین بار یک فیلسوف آلمانی به نام «باومگارتن» درنیمۀ قرن هجدهم ...