زندگی با تجربه دیگران شیرین تر میشه...
0
محتوای نما های دوربین
photo-1594394489098-74ac04c0fc2e

انواع نماها در دوربین به چه صورت خواهد بود؟

انواع نماها در دوربین به چه صورت خواهد بود؟ نما در واقع کوچکترین بخش یک فیلم است و عبارت می باشد از قسمتی از فیلم که در آن، بدون اینکه دوربین خاموش گردد، بتواند یک برداشت و ثبت فیلم پی ...